La Junta de Govern de l'Ajuntament de Palma en sessió de 27 de febrer de 2008 va acordà el que es transcriu a continuació: 1.- Aprovar les llistes d'adjudicataris, de renuncies i exclosos del procediment d'adjudicació de les 42 vivendes de la primera fase del procediment de Es Pil·lari destinades a joves de entre 18 i 35 anys, promogudes per l'empresa Atrium Balear SL, i que hauran de ser venudes ...

Sección:IV - Administracion Municipal
Emisor:Ajuntament de Palma de Mallorca
 
EXTRACTO GRATUITO

La Junta de Govern de l'Ajuntament de Palma en sessió de 27 de febrer de 2008 va acordà el que es transcriu a continuació:

 1. - Aprovar les llistes d'adjudicataris, de renuncies i exclosos del procediment d'adjudicació de les 42 vivendes de la primera fase del procediment de Es Pil·lari destinades a joves de entre 18 i 35 anys, promogudes per l'empresa Atrium Balear SL, i que hauran de ser venudes als adjudicataris d'acord al resultat del sorteig dut a terme el 31 de gener de 2008.

  Les llistes son les següents:

  Llista Definitiva d'Exclosos (Veure la taula a la versió castellana) Llista Definitiva de Renuncies

  6è.- Comunicar el present acord a l'empresa Pavimentos y Hormigones Carreras, S.A., (C/ Flecha Roca Barceló nº 30 - CP 07608 - Es Pil·lari - Palma de Mallorca) en la part que li pertoqui.

  7è.- Comunicar als interessats el resultat del procediment en la part que els pertoqui, exposar les llistes al Tauló d'Anuncis del Patronat Municipal de l'Habitatge i publicar-les al BOIB.

  Palma a 28 de febrer de 2008.

  La Batelssa.- Sgt. Aina Ma. Calvo Sastre _________ La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Palma en sesión de 27 de febrero de 2008 acordó lo que se transcribe a continuación:

 2. - Aprobar las listas de adjudicatarios, de renuncias y excluidos del procedimiento de adjudicación de las 42 viviendas de la primera fase del procedimiento de Es Pil·lari destinadas a jovenes de entre 18 y 35 años, promovidas por la empresa Atrium Balear SL, y que deberán ser vendidas a los adjudicatarios de acuerdo al resultado del sorteo llevado a cabo el 31 de enero de 2008.

  Las listas son las siguientes:

  Lista Definitiva de Excluidos Nº Exp Nombre Apellidos Motivo de Exclusión Otros 15 Paula Artero Eduardo Falta Documentación Informe Bancario 16 Yunuik Ozanas Marcos Falta Documentación Informe Bancario +Condiciones Pago 17 Margalida Morro Sampol Falta Documentación Informe Bancario 20 M' Jesús Picornell Escalas Propietaria 21 M' Fernanda Garcia Orobio Falta Documentación +Tiempo Empadronamiento Informe Bancario +Condiciones Pago 30 Cristina Simancas Batle Falta Documentación Informe Bancario +Condiciones Pago 34 Jesús Ángel Vidal Barreriro Falta Tiempo Empadronamiento Fecha: 22/08/2005

  Lista Definitiva de Renuncias Nº Exp Nom Llinatges Altres 14 Margarita Dolores Bauza Massot Renuncia 15/10/2007

  19 Margarita Riera Jaume Renuncia 3/12/2007

  Lista Definitiva de Adjudicatarios y Orden de Selección de Vivienda Orden Selección Nombre Apellidos Puntuación Nº Exp.

  ...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA