ANUNCI DE CITACIÓ PER A NOTIFICACIÓ PER COMPAREIXENÇA De conformitat amb el què disposa l'apartat 1 i 2 de l'art. 112 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, General Tributària, i un cop intentada infructuosament per dues vegades la pràctica de la notificació individual, es procedeix a citar a les persones que a continuació s'esmenten perquè, en el termini de 15 dies naturals, comptats a partir de ...

Sección:IV - Administracion Municipal
Emisor:Ajuntament de Mao
 
EXTRACTO GRATUITO

ANUNCI DE CITACIÓ PER A NOTIFICACIÓ PER COMPAREIXENÇA De conformitat amb el què disposa l'apartat 1 i 2 de l'art. 112 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, General Tributària, i un cop intentada infructuosament per dues vegades la pràctica de la notificació individual, es procedeix a citar a les persones que a continuació s'esmenten perquè, en el termini de 15 dies naturals, comptats a partir de l'endemà de la publicació del present edicte en el BOIB, compareguin en el departament de Recaptació (Tel. 900 400 001) de l'Ajuntament, ubicat al carrer Bonaire, 7 de les 9 a les 14 hores, a fi i efecte de rebre les corresponents notificacions.

Si transcorregut el termini abans esmentat, els interessats no han comparegut, les notificacions s'entendran produïdes a tos els efectes legals des del dia següent al del venciment del termini assenyalat per comparèixer.

Òrgan responsable de la tramitació: Departament de Recaptació.

Procediment: Notificació d'executiva.

____________________

De conformidad con lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del artículo 112 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria, y una vez intentada infructuosamente por dos veces la práctica de la notificación individual, se procede a citar a las personas que a continuación se relacionan, para que en el plazo de 15 días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente edicto en el BOIB, comparezcan en el departamento de Recaudación (Tel. 900 400 001) del Ayuntamiento, ubicado en la calle Bonaire, 7 , de las 9 a las 14 horas, con el fin de recibir las correspondientes notificaciones.

Si transcurrido el plazo antes indicado los interesados no han comparecido, las notificaciones se entenderán realizadas a todos los efectos legales, desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Órgano responsable de la tramitación: Departamento de Recaudación Procedimiento: Notificación ejecutiva.

Subjecte Passiu D.N.I. O C.I.F. Concepte Núm.Rebut 3 Web Disseny Sc G57218547 4001 400496

3 Web Disseny Sc G57218547 4002 400496

3000 K Il.Luminacio, S.L. B62202049 201 519691

3000 K Il.Luminacio, S.L. B62202049 201 519694

A Calle De Anunciavay Sl B25597246 201 505449

A Calle De Anunciavay Sl B25597246 201 505689

A&B Sas, De Federici Andrea & C 01257160A 201 500248

Abalde Lino, Gonzalo 35314436Y 6801 4581

Abbou, Aziz X2914898Q 2301 118739

Abbou, Aziz X2914898Q 2301 119823

Abbou, Aziz X2914898Q 2301 120405

Abdales, Yahya X4165592Q 2301 122728

Abdelmoumen, Mohamed X3342455A 2301 111604

Abdelmoumen, Mohamed X3342455A 2301 112794

Abdelmoumen, Mohamed X3342455A 2301 114770

Abdelmoumen, Mohamed X3342455A 2301 116659

Abdelmoumen, Mohamed X3342455A 2301 117241

Abdelmoumen, Mohamed X3342455A 2301 117242

Abdelmoumen, Mohamed X3342455A 2301 117873

Abelenda Riudavets, Jose Maria 41503751K 2301 102581

Abelenda Riudavets, Jose Maria 41503751K 2301 105103

Abelenda Riudavets, Jose Maria 41503751K 2301 105153

Aceituno Gomez, Pedro Pablo 05898996W 2301 123378

Aceituno Riveiro, Florencia 24226009V 2301 109041

Aceituno Riveiro, Florencia 24226009V 2301 109327

Aceituno Riveiro, Florencia 24226009V 2301 114470

Aceituno Riveiro, Florencia 24226009V 2301 115817

Aceituno Riveiro, Florencia 24226009V 2301 118054

Acevedo San Sebastian, Eduardo Antonio X5878433R 2301 974

Acevedo San Sebastian, Eduardo Antonio X5878433R 2301 121692

Acevedo San Sebastian, Eduardo Antonio X5878433R 6701 534

Acevedo San Sebastian, Eduardo Antonio X5878433R 6701 1131

Acevedo San Sebastian, Eduardo Antonio X5878433R 6701 1720

Acevedo San Sebastian, Eduardo Antonio X5878433R 6701 2322

Acevedo San Sebastian, Eduardo Antonio X5878433R 6701 2894

Acevedo San Sebastian, Eduardo Antonio X5878433R 6701 3313

Acevedo San Sebastian, Gabriela Gracie X5677708C 2301 120110

Achalhi, Ali X6849766K 2301 108904

Achalhi, Khalid X2760160E 2301 116799

Achalhi, Khalid X2760160E 2301 119131

Achalhi, Rachid X6554866G 2301 108992

Achalhi, Souad X2760113K 2301 100586

Achekhlaf, El Madani X3087707A 2301 100171

Achekhlaf, El Madani X3087707A 2301 101765

Achekhlaf, El Madani X3087707A 2301 101766

Achekhlaf, El Madani X3087707A 2301 108973

Achekhlaf, El Madani X3087707A 2301 110559

Acheklaf, Mohamed X3445322Z 2301 114673

Achig Diaz, Segundo Marcelo 02908426F 2301 115789

Achkoukar Mohamed, Said 41608000B 2301 122723

Achoub, Brahim X2592194W 2301 109883

Achoub, Brahim X2592194W 2301 111549

Achoub, Brahim X2592194W 2301 111593

Achoub, Brahim X2592194W 2301 115741

Achoub, Brahim X2592194W 2301 115742

Achoub, Brahim X2592194W 2301 115743

Achoub, Brahim X2592194W 2301 116034

Achoub, Brahim X2592194W 2301 116294

Achoub, Brahim X2592194W 2301 116295

Achoub, Brahim X2592194W 2301 116296

Achoub, Brahim X2592194W 2301 116767

Achoub, Brahim X2592194W 2301 116768

Achouri El, Houcine X2810088V 2301 117220

Achouri El, Houcine X2810088V 2301 121531

Acierto Sarranquin, Nilda X2424182M 2301 119218

Acierto Sarranquin, Nilda X2424182M 2301 121580

Acosta Gutierrez, Percy Adan X4140202H 2301 105391

Acosta Salvatierra, Orlando Eusebio X6645797Q 2301 120318

Adams, Trevor-Ruben X1094888L 201 510091

Adams, Trevor-Ruben X1094888L 201 510310

Admn Gestion Y Control Edif En R C B07791957 201 503456

Admn Gestion Y Control Edif En R C B07791957 201 503463

Admn Gestion Y Control Edif En R C B07791957 201 506288

Admn Gestion Y Control Edif En R C B07791957 201 508141

Admn Gestion Y Control Edif En R C B07791957 201 510145

Admn Gestion Y Control Edif En R C B07791957 201 512050

Admn Gestion Y Control Edif En R C B07791957 201 518748

Admn Gestion Y Control Edif En R C B07791957 201 518749

Admn Gestion Y Control Edif En R C B07791957 201 518750

Admn Gestion Y Control Edif En R C B07791957 201 518751

Admn Gestion Y Control Edif En R C B07791957 201 518752

Admn Gestion Y Control Edif En R C B07791957 201 518753

Admn Gestion Y Control Edif En R C B07791957 201 518754

Admn Gestion Y Control Edif En R C B07791957 201 518755

Admn Gestion Y Control Edif En R C B07791957 201 518756

Admn Gestion Y Control Edif En R C B07791957 201 518757

Admn Gestion Y Control Edif En R C B07791957 201 518758

Admn Gestion Y Control Edif En R C B07791957 201 518759

Admn Gestion Y Control Edif En R C B07791957 201 518761

Admn Gestion Y Control Edif En R C B07791957 201 518762

Admn Gestion Y Control Edif En R C B07791957 201 518763

Admn Gestion Y Control Edif En R C B07791957 201 518764

Admn Gestion Y Control Edif En R C B07791957 201 518765

Admn Gestion Y Control Edif En R C B07791957 201 518766

Admn Gestion Y Control Edif En R C B07791957 201 518767

Admn Gestion Y Control Edif En R C B07791957 201 518768

Admn Gestion Y Control Edif En R C B07791957 201 518769

Admn Gestion Y Control Edif En R C B07791957 201 518770

Admn Gestion Y Control Edif En R C B07791957 201 518771

Adrian Mancas, Luis 41463278M 1301 601318

Adua Sanz, Juan Jose 18927127J 2301 103307

Adua Sanz, Juan Jose 18927127J 2301 103800

Aerolineas Peruanas Sl B57282337 2301 114417

Aerolineas Peruanas Sl B57282337 2301 116525

Aerolineas Peruanas Sl B57282337 2301 119277

Aerolineas Peruanas Sl B57282337 2301 119857

Agents Enterprise, S.L. B57454522 2301 122356

Aglomerados Menorca Sa A07095011 2301 109821

Agrafojo Outeiro, Ines 76778879A 2301 121108

Aguado Blanco, Jose Antonio 00404940W 201 520455

Agüera Fernandez, Antonio Jesus 31852571D 2301 16049

Agüera Fernandez, Antonio Jesus 31852571D 2301 105282

Agüera Fernandez, Antonio Jesus 31852571D 2301 105954

Agüera Fernandez, Antonio Jesus 31852571D 2301 107108

Agüera Fernandez, Antonio Jesus 31852571D 2301 108757

Agüera Fernandez, Antonio Jesus 31852571D 2301 109342

Agüera Fernandez, Antonio Jesus 31852571D 2301 109776

Agüera Fernandez, Antonio Jesus 31852571D 2301 110407

Agüera Fernandez, Antonio Jesus 31852571D 2301 111472

Agüera Fernandez, Antonio Jesus 31852571D 2301 112168

Agüera Fernandez, Antonio Jesus 31852571D 2301 115577

Agüera Fernandez, Antonio Jesus 31852571D 2301 115578

Agüera Fernandez, Antonio Jesus 31852571D 2301 115579

Agüera Fernandez, Antonio Jesus 31852571D 2301 116127

Agüera Fernandez, Antonio Jesus 31852571D 2301 116128

Agüera Fernandez, Antonio Jesus 31852571D 2301 116129

Agüera Fernandez, Antonio Jesus 31852571D 2301 116602

Agui, Agustin X4537126P 5301 28

Aguila Blanca Menorca, S.L. B07969678 201 500690

Aguila Blanca Menorca, S.L. B07969678 201 501159

Aguila Blanca Menorca, S.L. B07969678 201 506774

Aguila Blanca Menorca, S.L. B07969678 201 507758

Aguila Blanca Menorca, S.L. B07969678 201 509648

Aguila Blanca Menorca, S.L. B07969678 201 509987

Aguila Blanca Menorca, S.L. B07969678 201 519636

Aguila Blanca Menorca, S.L. B07969678 201 519669

Aguilar Cajisaca, M Rosalia 41608858H 2301 103644

Aguilera Carrillo, Salvador 34019732H 6801 747

Aguilera Carrillo, Salvador 34019732H 6801 786

Aguilera Carrillo, Salvador 34019732H 6801 984

Aguilera Carrillo, Salvador 34019732H 6801 1472

Aguilera Carrillo, Salvador 34019732H 6801 2454

Aguilera Carrillo, Salvador 34019732H 6801 2928

Aguilera Carrillo, Salvador 34019732H 6801 2935

Aguilera Carrillo, Salvador 34019732H 6801 3843

Aguilera Carrillo, Salvador 34019732H 6801 4065

Aguilera Carrillo, Salvador 34019732H 6801 4147

Aguilera Carrillo, Salvador 34019732H 6801 4355

Aguilera Carrillo, Salvador 34019732H 6801 5170

Aguilera Carrillo, Salvador 34019732H 6801 5751

Aguilera Carrillo, Salvador 34019732H 6801 6851

Aguilera Salas, Jorge 4300121LP 2301 110842

Aguilera Salas, Jorge 4300121LP 2301 111994

Aguilera Salas, Jorge 4300121LP 2301 112638

Aguilera Salas, Jorge 4300121LP 2301 113882

Aguilera Salas, Jorge 4300121LP 2301 113897

Aguilera Salas, Jorge 4300121LP 2301 115938

Aguilera Salas, Jorge 4300121LP 2301 116268

Aguilera Salas, Jorge 4300121LP 2301 116269

Aguilera Salas, Jorge 4300121LP 2301 116844

Aguilera Salas, Jorge 4300121LP 2301 116845

Aguilera Salas, Jorge 4300121LP 2301 117345

Aguilera Salas, Jorge 4300121LP 2301 117346

Aguilera Salas, Jorge Ever X3437605W 2301 116368

Aguilo Cladera, Francisco 41497473E 2301 102060

Aguirre Michilena, Victor Samuel X3322826Q...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA