LEY 4/1993, de 28 de abril, de Credito extraordinario de subvenciones electorales.

Sección:1.- Disposiciones generales
Emisor:Presidencia del Gobierno
Rango de Ley:Ley
 
CONTENIDO
B.
O. C. A. I.
B.
N."
67
Ol-
06-
1993
4477
Secció
1.-
COMUNITAT
AUTO
NOMA
DE
LES
ILLES
BALEARS
1.-
Disposicions
Generals
PRESIDÈNCIA
DEL
GOVERN
U..EI
4/1993,
tk
28
d'abril,
de
crèdil
extraordinari
tk
subvencions
electorals.
EL
PRESIDENT
DE
LA
COMUNITAT
AUTÒNOMA
DE
LES
ILLES
BALEARS
Núm.
Hl898
Sia
notori a tots els ciutadans
que
el Parlament
de
les
Illes
Balears ba apro-
vat
i
jo,
en
nom
del
Rei i d'acord
amb
el que s'estableix a l'article
27.2
de
l'Es-
tatut d'Autonomia,
tenc
a
de
promulgar
la
següent
LLEI
EXPOSICIÓ
DE
MOTIUS
La
Llei
8/1986,
de
26
de
novembre, electoral
de
la
Comunitat Autònoma
de
les
Illes
Balears,
estableix
que
la
Comunitat Autònoma subvencionarà
les
des-
peses
electorals d'acord
amb
les
regles
que
s'hi indiquen i que en
el
mes
següent
a
la
tramesa
de
l'informe
del
Tribunal
de
Comptes,
el
ConseU
de
Govern
pre-
sentarà al Parlament de
les
Illes Balears
un
projecte
de
Uei
de crèdit extraordi-
nari per l'import de
les
subvencions
a adjudicar,
les
quals
hauran
de
fer-se
efec-
tives
en
els
cent
dies
posteriors a
la
seva
aprovació
en
el
Parlament.
D'acord
amb
tot
això
i conformement
amb
l'informe-declaració aprovat
pel
Ple
del
Tribunal de Comptes
el
dia
29
de gener
del
1993,
en
relació
amb
els
ingressos
i
les
despeses electorals
dels
partit-;,
federacions,
cdalicions
o agrupa-
cions que
han
concorregut a
les
eleccions
del
Parlament de
les
Illes
Balears,
ce-
lebrades
el
dia
26
de
maig
del1991,
se
sotmet a l'aprovació
del
Parlament
aques-
ta
Uei
de
crèdit extraordinari per atendre
les
subvencions
a abonar a
les
candi-
datures o
formacions
de
referència.
Article primer.
Per atendre l'import de
les
subvencions
a adjudicar
als
partits, federacions,
coalicions
o agrupacions d'electors concorrents a
les
eleccions
al
Parlament
de
la
Comunitat Autònoma de
les
Ille.~
Balears,
celebrades
el
dia
26
de
maig
del
1991,
subjectes a
subvenció
electoral
segons
allò
di~posat
a l'article
29
de
la
Llei
8/1986,
electoral de
Ja
Comunitat Autònoma
de
les
Illes
Balears,
es
concedeix
un
crèdit extraordinari dintre
de
l'e.~tat
de
despeses
deL~
vigents
pres.~uposts
ge-
nerals
de
la
Comunitat Autònoma, per
un
import
de
29.644.867
pes.~tes,
l'es-
pecificació
del
qual
recull
l'annex
d'aquesta
llei,
i dota
la
partida pressupostària
11000.11.21.00.48300.
Article
segon.
El
finançament d'aquest crèdit extraordinari
es
realitzarà mitjançant
baixa
o anul.lació
de
crèdits
pre..~upostarL~
no
compromesos
del
pre.~upost
vigent
de
la
Comunitat Autònoma, corresponents a operacions corrents.
Només
en
el
cas
que
aquests
resultin
insuficient~
podran ser minorats els crèdits destinats a ope-
racions
de
capital.
Les
referide.~
baixes
o anulfacions
es
practicaran dels crèdits pressuposta-
ris
corre.~ponents
a operacions corrents.
Només
en
el
cas
que aquests
resultin
insuficients
podran ser minorats
el~
crèdit~
destinats a operacions de capital.
En
quaL~ol
supòsit
el crèdit extraordinari
que
la
present
llei
dota, podrà ser
fi-
nançat mitjançant
la
concertació d'operacions
de
crèdit.
Article
tercer.
Les
baixes,
anul.lacions de crèdit o operacions
de
crèdit que,
si
s'escau,
siguin
necessàries
per finançar
el
crèdit extraordinari concedit,
les
acordarà
el
Consell
de
Govern
a proposta del Conseller d'Economia i Hisenda i
se
n'infor-
marà
el
Parlament.
Article
quart.
A l'efecte
de
la
deguda tramitació
de
l'expedient administratiu relatiu
al
pagament de
la
subvenció
a
la
qual es refereix
la
present
llei,
a continuació
e.~
detalla
el
perceptor i
la
quantitat a abonar
una
vegada
descomptades
les
quan-
titats anticipades:
-Partit Popular-
Unió
Mallorquina:
8.149.810
pe..~tes.
-Partit Socialista Obrer
Espanyol:
17.314.927
pessetes.
-Partit Socialista de
Mallorca
NacionaiL~tes
de
Mallorca:
1.329.870
pessetes.
-Entesa de l'esquerra
de
Menorca:
1.525.509
pessetes.
-Unió Independent
de
Mallorca:
723.848
pessetes.
-Federació d'Independents d'Eivissà i Formentera:
600.903
pessetes.
Disposició
addicional.
S'autoritza
el
Govern per dictar
les
normes de desplegament que
la
pre-
sent
Uei
necessiti.
Disposició
finaL
La present
llei
entrarà en
vigor
el
mateix
dia
de
la
seva
publicació
en
el
Butlletí
Oficial
de
la
Comunitat Autònoma
de
les
Dies
Balears.
Per tant, ordén
que
tots
els ciutadans guardin aquesta Uei i
que
els
Tri-
bunals i
les
Autoritats
als
quals pertoqui
la
facin
guardar.
Palma,
29
d'abril
de
1993.
EL
PRESIDENT,
Signat.
Gabriel
CañeUas
Fons
El
Conseller d'Economia i Hisenda,
Signat.
Alexandre Forcades Juan.
-o
Jl
Sección
1.-
COMUNIDAD
AUTO
NOMA
DE
LAS
ISLAS
BALEARES
1.-
Disposiciones
Generales
PRESIDENCIA
DEL
GOBIERNO
(85)
Ley
4/1993,
de
28
de
abril,
de
créàil.o
extraordinario
de
subvenciones
electora/es.
EL
PRESIDENTE
DE
LA
COMUNIDAD
AUTÓNOMA
DE
LAS
ISLAS
BALEARES
Núm.
10898
Sea notorio a
todos
los
ciudadanos
que
el
Parlamento
de
las
Islas
Balea-
res,
ha
aprobado y
yo,
en nombre
del
Rey y
de
acuerdo
con
lo
que se establece
en el artículo
27.2
del
Estatuto
de
Autonomia,
tengo
a bien promulgar
la
si
guien
te
LEY
EXPOSICIÓN
DE
MOTIVOS
La
Ley
8/1986,
de
26
de
noviembre,
electoral de
la
Comunidad Autóno-
ma
de
las
Islas
Baleares, establece
que
la
Comunidad Autónoma subvencionara
los
gastos
electorales de acuerdo
con
las
reglas
que
se
indican
y
que
durante
el
mes
siguiente a
la
remi~ión
del informe
del
Tribunal de Cuentas,
el
Consejo
de
Gobierno presentara al Parlamento de
las
Islas
Balcares
un
proyecto
de
ley
de
crédito extraordinario por
el
importe de
las
subvenciones
a adjudicar,
que
se
ha-
ran
efeetivas
durante
los
cien
días
posteriores a
su
aprobación
en
el Parlamento
el
Parlamento.
De
acuerdo con todo ello y de conformidad
con
el
informedeclaración
aprobado por
el
Pleno
del
Tribunal de Cuentas
el
día
29
de
enero
de
1993,
en
relación
con
los
ingresns
y
los
gastos
electorales de
los
partidos, federaciones,
coaliciones o agrupaciones que
ban
participada en
las
elecciones
al
Parlamento
de
les
Islas
Balcares,
celebradas
el
día
26
de
mayo
de
1991,
se
somete a
la
apro-
bación
del
Parlamento esta
ley
de
crédito extraordinario para atender
las
sub-
venciones a abonar a
las
candidaturas o formaciones
aludidas.
Artículo primero.
Para atender
el
importe
de
las
subvenciones
a adjudicar a
los
partidos,
fe-
deraciones, coaliciones o agrupaciones de electores coocurrentes a
las
eleccio-
nes
al
Parlamento
de
la
Comunidad Autónoma de
las
Islas
Baleares, celebradas
el
día
26
de
mayo
de
1991,
sujetas a
subvención
electoral
según
lo
dipuesto
en
el
artículo
29
de
la
Ley
8/1986,
electoral
de
la
Comunidad Autónoma
de
las
Is-
las
Balcares,
se
concede
un
crédito extraordinario
en
el
estado de
gastos
de
los
vigentes Presupuestos Generales
de
la
Comunidad Autónoma, por
un
importe
de
29.644.867
pesetas, especificado
en
el anexo de esta
Ley,
y dota la partida
presupuestaria
11000.11.21.00.48300.
Artículo
segundo.
La
financiación
de este crédito extraordinario
se
realizarii
mediante baja
o anulación
de
créditos presupuestarios
no
comprometidos
del
presupuesto
vi-
gen
te
de
la
Comunidad Autónoma, correspondientes a operaciones corrientes.
4478
B.
O.
C.
A. I.
B.
N."
67
01-06-
1993
Solamente en
el
caso
de
que
éstos resulten insuficientes podran ser disminuidos
los
créditos destinados a operaciones
de
capital.
Las
referidas bajas o anulaciones se practicaran
de
los
créditos presupues-
tarios correspondientes a operaciones corrientes.
Solo
en
el
caso de que éstos
resulten insuficientes podran ser disminuidos
los
créditos destinados a operacio-
nes
de capi
tal.
En cualquier supuesto,
el
crédito extraordinario que
la
presente
Ley
dota
podra ser fmanciado mediante
la
concertación de operaciones
de
crédito.
Articulo tercera.
Las
bajas, anulaciones
de
crédito u operaciones de crédito que,
en
su
caso,
sean
neeesarias para financiar
el
crédito extraordinario concedida las acordara
cl
Consejo
de
Gobierno a propuesta
del
Conseller de Economia y Hacienda, y
se
informara al Parlamento.
Articulo enarto.
Al
efecto
de
la
debida tramitación
del
expediente administrativa relativa
al pago
de
la
subvención a
la
que se reliere
la
presente
Ley,
a continuación se
detalla el perceptor y
la
cantidad a abonar,
una
vez
descontadas
las
cantidades
anticipadas:
-Partido Popular-Unió Mallorquina:
8.149.810
pesetas.
-Partido Socialista Obrero Español:
17.314.927
pesetas.
-Partit Socialista de Mallorca Nacionalistes de
Mallorca:
1.329.870
peseta.~.
-Entesa de l'esquerra
de
Menorca: 1.525509 pesetas.
Unió Independent de Mallorca:
723.848
pesetas.
-Federació d'Independents d'Eivissa i Formentera:
600.903
pesetas.
Disposición adicional.
Se
autoriza
al
Gobierno para dictar
las
normas de
de.~rollo
que
la
pre-
sente
ley
requiera.
Disposición final
La presente
ley
entrara en vigor el
mismo
día de
su
publicación en el
But-
lletí Oficial
de
la
Comunitat Autònoma
de
les
Illes
Balears.
el presente cenificado a
los
to Bueno del
Molt
Honorable President
del
Parlament de
les
JUes
Balears.
Por tanto ordeno que todos
los
ciudadanos guarden esta
Ley
y que
los
Tri-
bunales y
las
Autoridades a
los
que corresponda
la
hagan
guardar.
Palma,
a
29
de
abril de
1993.
EL
PRESIDENTE,
Fdo.
Gabriel Cañellas Fons
El
Conseller
de
Economia
y Hacienda,
Fdo. Alejandro Forcades Juan.
-o
Sección
Il.·
ADMINISrnACIÓN
DEL
ESfADO
MINISTERIO
DE
ECONOMIA
Y
HACIENDA
Tribunal Económico Administrativo
Núm.
10915
Número
de
Referencia
7/694/93.
Concepto: Sociedades.
(92)
En
la
reclamación
n•
7/694/93,
por
el
concepto de Sociedades, seguida ante
este Tribunal Regional a instancia de Sollbíza,
S.A.,
se
ha
requerida para que
aporte:
Acreditar representación (Art.
36
R.P.).
Cotejada; de
la
reclamación
for-
mulada,
bajo apercibimiento
de
tener
la
misma
por no presentada de
no
cum-
plimentar
el
tramite dentro
de
los
Dicz dias siguientes
al
de recibo de
la
110tificación.
No
habiéndose podido notificar en el domicilio señalado por
el
interesa-
do, se
hace
por medio de este anuncio
de
conformidad
con
lo
establecido en
el
n•
4•
del
Art.
87
y
90
del vigente Reglamento de Procedimiento en
las
reclama-
ciolles económicoadministrativas
de
20
de
Agosto
de
1.981.
Fdo.:
José Ignacio Benjumea Alarcón.
El
Abogado
del
Estado, Secretaria.
-o
Núm.10925
Número
de
Referenda
7/695/93.
Concepto: Sociedades.
(16)
En
la reclamación
n•
7/695/93,
por el concepto de Sociedades, seguida ante
este Tribunal Regional a instancia
de
Sollbiza,
S.A.,
se ha requerida para
que
aporte:
Acreditar representación (Art.
36
R.P.). Cotejada;
de
la
reclamación
for-
mulada,
bajo
apercibimiento de tener
la
mísma
por
no
presentada de
no
cum-
plimentar
el
tnímite dentro
de
los
Diez
días
siguientes
al
de
recibo
de
la
notificación. ,
No
habiéndose podido notificar en
el
domicilio señalado por el interesa-
do, se
hace
por medio de este anuncio de conformidad
con
lo
establecido en
el
4•
del
Art.
87
y
90
del
vigente
Reglamento de Procedimiento en
las
reclama·
clones económicoadministrativas de
20
de
Agosto
de
1.981.
Fdo.:
José Ignacio Benjumea Alarcón.
El
Abogado del Estado, Secretaria.
-o
(16)
MINISTERIO
DE
TRABAJO
Y
SEGURIDAD
SOCIAL
Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social
Núm.
lliXIO
NOTIFICACION DILIGENCIA DE EMBARGO DE
BIENES
MUE-
BLES
D.
ELENA MILLER FERNANDEZ, JEFE DE
LA
U.R.E.
07/05
DE
LA
SEGURIDAD SOCIAL DE
MAO,
PROVINCIA
DE
BA-
LEAR.ES.
HAGO SABER: Que en
el
expediente administrativa
de
apremio
que se sigue en esta Unidad
de
Recaudacion, por debitos a
la
Tesoreria Gene-
ral
de
la
Seguridad
Social,
contra
el
deudor que al
final
se relaciona,
se
ha
dic-
tada
la
siguiente DILIGENCIA DE EMBARGO DE
BIENES
MUEBLES:
De.~nociendose
la
existencia
de
o tros bienes preferentemente embargables,
de-
claro embargados a
favor
de
la
Te.~reria
General de
la
Seguridad
Social,
los
bie·
nes propiedad
del
deudor que
se
cita
al
final,
pudiendo el
mismo
seiilar otros
bienes determinados o solicitar expresamente alterar el orden establecido
en
el
embargo, siempre que dichos bienes sealados cubran, a juicio del ejecutor, el
pago del debito perseguida.
Y
no
habiendose podido notificar
la
diligencia
de
embargo por
no
haber
sido localizado dicho deudor, se invita
al
mismo
para que designe Depositario
y Perito Tasador dentro
del
plazo
de
los
OCHO
DIAS
siguientes al en que
se
notifica
e.~te
embargo
de
conformidad
con
lo
que dispone
el
del
de
los
Recursos del Sistema de
la
Segu-
ridad
Social.
De
no
efectuarse nombramiento de Depositario y Perito Tasador dentro
del
plazo
concedida se nombraran
los
mismos
conforme dispone
el
precepto le-
gal
citado. El deudor debera entregar
las
llaves
de
contacto y
la
documentacion
del vehiculo embargada, advirtiendole de
que,
en
caso
contrario, seran
suplidos
a
su
costa.
El
embargo acordada
se
comunicara a las autoridades encargadas
de
los
Registros, matriculas o permisos de circulacion para
que
tomen nota del
mis-
mo
con
expresion y cuantia
de
la
deu
da
para conocimiento de todos cuantos pre-
tendan adquirir dicho vehiculo. A
tal
fin
expidase mandamiento para anotacion
preventiva a
la
Jefatura Provincial
de
Trafico de Balcares.
Al
mismo
tiempo,
se
dara a
las
autoridades que !engan a
su
cargo
la
vi-
gilancia de
la
circulacion, y a
las
demas que proceda, orden para
su
captura, de-
posito y precinto en
el
Jugar
donde sean. habidos y para
que,
acto seguido,
se
pongan a
dispo.~icion
del Recaudador embargante, todo
ello
de conformidad
con
lo
que dispone
el
art.
112.6
de
la
O.M.
de
23
de octubre de
1986
por
la
que
se
desarrolla el
RD.
716/1986
de 7 de
marzo,
que aprueba
el
los
Recursos del Sistema
de
la
Seguridad
SociaL
Y por
ba-
ber
sido
declarada en rebeldia
el
de
udor que
al
final
se
relaciona y para
que
sir-
va
de
notíficacion
al
mismo,
notifiquese esta Diligencia
de
embargo
en
el
B.O.CA.I.B.,
en
el
tablon
de
anuncios de
la
Alcaldia
correspondiente y en el
tablon
de
anuncios de esta Unidad mediante Edictos, conforme dispone
el
art.
1114.3
del
precepto
legal
citado.
RECURSOS: Contra
el
acto notificada podra forrnularse recurso ante el
Sr.
Director Provincial
de
la
Tesoreria General de
la
Seguridad
Social
de Ba·
leares dentro
del
plazo
de
los
OCHO
DIAS
siguientes a esta notificacion,
acom-
paiindo
al
e.~rito
la
prueba documental pertinente conforme dispone
el
187
los
Recursos del Sistema
de
la
Se-
guridad
Social.
ADVERTENCIA:
El
procedimiento de apremio, aunque se
in-
terponga recurso, solamente se suspendera
en
los
terminos y condiciones
que
dispone el art.
190
del citado Reglamento.
Deudor Matrícula
JUAN PADROS MARTORELL
PM-5534-AL
Mahón,
19
de
Mayo
de
1993.
EL JEFE DE
LA
U.R.E.
07/05
-o-
Núm.
1111111
Importe débitos
208.590.-
(55)
NOTIFICACION DE EMBARGO DE
BIENES
INMUEBLES
D ELENA
MILLER
FERNANDEZ, JEFE DE
LA
U.R.E.
07/115
DE
LA